GOMA deel B schadebehandeling

Voor een zo goed mogelijke behandeling van uw schadeclaim, is de 'Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid' opgesteld, kortweg de GOMA. De GOMA is medio 2010 opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Centramed. In deze gedragscode staan 19 aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De aanbevelingen zijn gericht op alle bij incidenten en schadeclaims betrokken partijen.

GOMA deel A: Reageren op incidenten (aanbevelingen 1 t/m 9)

GOMA deel B: Adequaat afhandelen van schadeclaims
Deel B – Aanbevelingen voor belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars voor het adequaat afhandelen van verzoeken voor schadevergoeding:

 • 10  Wees duidelijk over verwachtingen
  Als de patiënt een juridische belangenbehartiger in de arm heeft genomen, informeert deze de patiënt over de bijzondere aard van de medische aansprakelijkheidszaken en de daarmee gepaard gaande duur en de kosten van het project.
 • 11: Informeer over verloop en behandeling van de claim
  Wanneer de patiënt zelf rechtstreeks de zorgaanbieder aansprakelijk stelt, informeert deze zorgaanbieder de patiënt in grote lijnen over het verdere verloop en de te verwachten procedure. Tevens meldt de zorgaanbieder of hij de behandeling van de schadeclaim overdraagt aan zijn verzekeraar.
 • 12: Onderbouw de aansprakelijkstelling en omschrijf de gevolgen
  De belangenbehartiger draagt zorg voor een goed gemotiveerde en onderbouwde aansprakelijkstelling en omschrijft zo mogelijk de medische en feitelijke gevolgen van de fout.
 • 13: Wees helder en transparant
  De aansprakelijkheidsverzekeraar maakt zich per omgaande, maar uiterlijk binnen twee weken nadat hij de aansprakelijkstelling van de zorgaanbieder heeft ontvangen, als betrokken partij bekend aan de afzender van de aansprakelijkstelling. Om transparantie over het traject te bevorderen stuurt hij met dat bericht een procedure daarover mee. Centramed stuurt samen met de ontvangstbevestiging van de schadeclaim tevens een folder "Uw schadeclaim, wat gebeurt er mee". Daarnaast biedt Centramed alle patienten een kennismakingsgesprek aan.
 • 14: Wissel relevante gegevens uit
  Partijen stellen elkaar over en weer, met het oog op de beoordeling van de aansprakelijkheid en de gevolgen van de gestelde fout, de relevante medische en feitelijke gegevens beschikbaar.
 • 15: Sneller standpunt innemen
  De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt in beginsel binnen drie maanden nadat hij de aansprakelijkstelling heeft ontvangen een onderbouwd standpunt in over de aansprakelijkheid. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken, dan meldt hij dit onder opgave van redenen en geeft hij aan wanneer de patiënt alsnog een reactie kan verwachten.
 • 16: Duidelijkheid
  De verzekeraar geeft schriftelijk en gemotiveerd aan wat hij erkent, wat hij afwijst en wat naar zijn mening nog nader onderzoek verdient. Hij laat, indien aan de orde, ook zijn standpunt weten over de vergoeding van de gemaakte en te maken kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.
 • 17: Externe deskundigheid inschakelen
  Als de aansprakelijkheidverzekeraar niet in staat mocht zijn om op een onderbouwde aansprakelijkstelling een gemotiveerd standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid en het nodig vindt om een medisch deskundige in onderling overleg aan te zoeken, draagt hij daarvan de kosten.
 • 18: Gezamenlijk deskundigenonderzoek aanvragen
  Als bij een goed onderbouwde aansprakelijkstelling en een goed gemotiveerde afwijzing daarvan een verschil van inzicht op het medische gebied blijft bestaan, zal in gezamenlijk overleg een deskundigenonderzoek worden gevraagd om in medisch opzicht de duidelijkheid te verschaffen die nodig is voor een juridisch oordeel over de bestreden behandeling. De kosten van dit onderzoek komen in beginsel voor rekening van beide partijen.
 • 19: Voortvarend deskundigenonderzoek totstandbrengen
  Partijen communiceren open en voortvarend over de totstandkoming van een medisch deskundigenonderzoek in gezamenlijk overleg.

Meer weten?
Op onze website kunt u meer lezen over de GOMA, bijvoorbeeld de door Centramed ontwikkelde film, GOMA-app en webversie.
Ook bij Patiëntenfederatie NPCF en De Letselschaderaad kunt u meer informatie vinden.